VERBİS Kayıt İşlemleri

Kişisel Verilerin Korunması Kuralları’na son yıllarda yoğun özen gösterilmesiyle birlikte, veri kaydı tutan şirketler yönünden de sürekli gelişen düzenlemeler yapılmaktadır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançocu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 31.03.2021 tarihine

kadar Veri Sorumluları Siciline kayıtlarının yapılmasıyla ilgili işlemleri veri sorumlusu temsilcisi olarak Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürüterek veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.18’de öngörülmüş olan 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki idari para cezasına ve Türk Ceza Kanunu m.135 ila 138. maddelerinde öngörülmüş olan 1 yılla 6 yıl arası kadar hapis cezasına uğratılmasına engel olmaktayız.

Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmaktan kimler muaftır?

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
b) Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
c) 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
ç) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
d) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
e) Gümrük müşavirleri,
f) Arabulucular,
g) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

Dilerseniz uzman kadromuzla Verbis kaydınızı gerçekleştirme konusunda hukuki destek vermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir